Безбедноста и санитаризацијата во Спа бизнисот се неопходни за здравјето, спречувајќи инфекции и подобрување на целокупната благосостојба на вработените и гостите.

Упатствата развиени во овој документ беа создадени за да се обезбеди сеопфатен совет за Спа операциите ширум светот за време на пандемијата на КОВИД-19. Имајќи ги предвид овие предизвици, СВАМ создаде сеопфатни предлози за социјално дистанцирање во секоја област на спа објектот за поддршка на бизнисот за време на овие невидени времиња.

Овие упатства не се наменети да ги заменат постојните санитарни процедури, барања за лиценца или регулативи утврдени од надлежните инситуции.

English

COVID 19 – SPA GUIDEBOOK

Safety and sanitation in the Spa business are essential to health, preventing infections and improving the overall well-being of employees and guests.

The guidelines developed in this document were created to provide comprehensive advice to Spa operations worldwide during the COVID-19 pandemic. With these challenges in mind, SWAM has created comprehensive social distancing proposals in every area of ​​the spa facility to support the business during these unprecedented times.

These guidelines are not intended to replace existing sanitary procedures, license requirements or regulations established by competent institutions.
mk_MKMK