Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан 2

ReLOaD2

СИТЕ ЗА СПОРТ е проект на SWAM кој се спроведува во рамките на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2 финансирана од Европската унија (ЕУ) во партнертство со Општина Гевгелија а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).
Целта на проектот е подигање на свеста кај младите за спортување и поттикнување на младите за учество во спортски активности преку иницирање и реализирање посебни програми и проекти за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистките и спортиските аматери, на учениците и на младината, со посебен акцент врз реализирање на спортските активности ученичките и учениците во средното училиште на подрачјето на општина Гевгелија.
Учесници во проектот се млади од 15 до 19 годишна возраст. Проектот ќе се спроведе со три чеиримесечни групи во текот на 2022 и 2023 година, во просториите на Пионерски
дом “Јосип Броз Тито”, Шаховскиот клуб “7ми Ноември” и на терен во природа (без никакви финансиски партиципации). Учесниците ќе изведуваат неколку различни спортски активности во фитнес, кик бокс, пешачење и планинарење, шах а ќе бидат презентирани и предавања за здрава исхрана.
Изведувачи на проектот се стручни спортски работници од спортски клубови од Гевгелија
како и стручни соработници на СВАМ.
Учесниците во проектот може да се пријават за учество преку:

  • e-mail: info@swam.mk , sitezasport@gmail.com ;
  • со порака на Viber +38970320232 или
  • лично во просториите на СВАМ во Пионерскиот дом “Јосип Броз Тито” на улица
    “7ми Ноември” бр.50А во Гевгелија.
    Првата група со активностите стратува во септември 2022 година.
    Ве очекуваме

Регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан 2 – ReLOaD2 е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

English

ALL FOR SPORT

Regional program for local democracy in the Western Balkans 2

ReLOaD2

ALL FOR SPORT is a SWAM project implemented within the framework of the Regional Program for Local Democracy in the Western Balkans 2 – ReLOaD2 funded by the European Union (EU) in partnership with the Municipality of Gevgelija and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).
The goal of the project is to raise awareness among young people about playing sports and encourage young people to participate in sports activities by initiating and implementing special programs and projects to create conditions for sports activities for athletes and sports amateurs, students and youth, with a special emphasis on the realization of the sports activities of the students in the secondary school in the area of the municipality of Gevgelija.
Participants in the project are young people from 15 to 19 years old. The project will be implemented with three four-month groups during 2022 and 2023, in the premises of Pionerski
dom “Josip Broz Tito”, Chess Club “7mi Noemvri” and on the field in nature (without any financial participations). The participants will perform several different sports activities in fitness, kick boxing, walking and hiking, chess, and lectures on healthy eating will be presented.
The executors of the project are professional sports workers from sports clubs from Gevgelija
as well as expert associates of SWAM.

en_USEN